Актуально


Робота над трудовим кодексом не припиняється &
між Рівненською обласною державною адміністраці
Над річкою Горинь серед мальовничих лісів та лу
Профспілкова ініціатива щодо запровадження Дня
Український паспорт посідає – перше місце серед

Корисні посилання

932835
Сьогодні
Вчора
На цьому тижні
В цьому місяці
В минулому місяці
Всього відвідувань
80
191
271
6719
6473
932835

Ваш ІР 3.238.118.80
Дата: 2022-11-29

між Рівненською обласною державною адміністрацією, обласною радою, об’єднанням організацій роботодавців області та Федерацією профспілок   області з   соціально – економічних питань

на 2018 - 2020 роки

 

Територіальну угоду (далі – Угоду) укладено відповідно до Закону України „Про колективні договори і угоди ” між обласною державною адміністрацією, обласною радою,об’єднанням організацій роботодавців області та Федерацією профспілок області (далі – Сторони) з метою регулювання та цілеспрямованого удосконалення на договірній основі та партнерських засадах економічних, виробничих, соціально-трудових відносин, регіональної соціально-економічної політики, забезпечення Конституційних прав і гарантій працівників і власників, стабільного соціально-політичного стану в області.  Для забезпечення цього Сторони приймають на себе такі зобов’язання:

 

Розділ I. Загальні положення

1.1. Угода спрямована на співпрацю Сторін, забезпечення прав і гарантій працюючих та членів їх сімей, розвиток соціального діалогу, попередження соціальної напруги в області.

Основною метою цієї Угоди є підвищення якості життя, гарантій зайнятості населення, динамічне зростання заробітної плати, забезпечення безпечних умов праці на підставі модернізації до світового рівня економіки та забезпечення подальшого її сталого функціонування.

1.2. Сторони, відповідно до Закону України «Про соціальний діалог в Україні», пройшли репрезентацію, визнають повноваження кожної із Сторін і зобов’язуються дотримуватися принципів соціального діалогу.

1.3. Сторони будують свої взаємовідносини на принципах соціального діалогу, дотримання визначених Угодою зобов’язань і домовленостей.

З метою забезпечення реалізації Угоди, подальшого розвитку соціального партнерства Сторони на основі взаємних консультацій видають документи, ухвалюють необхідні рішення, формують пропозиції в адресу центральних органів виконавчої влади України, органів виконавчої влади і місцевого самоврядування Рівненської області і добиваються їх реалізації.

1.4. Сторони визнають угоду як нормативний акт соціального діалогу. Положення Угоди розповсюджуються на підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, суб'єкти підприємницької діяльності. Її норми і положення є обов’язковими для виконання на території Рівненської області і діють безпосередньо, або шляхом внесення до територіальних угод і колективних договорів. Сторони зобов’язуються надавати колективам, що розвивають принципи соціального діалогу, всебічне сприяння.

1.5. Норми Угоди, які визначають економічні, трудові, соціальні права та гарантії найманих працівників, не можуть бути нижчими за відповідні їм у Генеральній, галузевих угодах і законодавстві України.

Вони є обов’язковими для використання на виробничому рівні, як мінімальні, під час укладання колективних договорів, а виходячи з можливостей підприємства (установи, організації), можуть їх перевищувати.

1.6. На час дії Угоди Сторони створюють робочу групу, яка працює на постійній основі з метою контролю виконання положень Угоди, внесення до неї

змін та доповнень. Чисельність робочої групи визначається за домовленістю Сторін на паритетній основі та очолюється співголовами від кожної зі Сторін.

1.7. Сторони домовилися під час дії Угоди забезпечувати здійснення заходів щодо попередження колективних трудових спорів (конфліктів), а у разі їх виникнення прагнути до їх вирішення відповідно до чинного законодавства.

1.8. Угода набуває чинності з дня підписання і діє до укладення нової, або перегляду цієї Угоди. За згодою Сторін протягом дії Угоди до неї можуть вноситися доповнення та зміни.

Без проведення переговорів вносяться доповнення і поправки, які випливають із змін чинного законодавства і Генеральної угоди, інші зміни вносяться за взаємною домовленістю Сторін. При здійсненні реорганізації Сторін, які підписали Угоду, повноваження і обов’язки по виконанню норм Угоди переходять до правонаступника.

 

Розділ II . У сфері економічних і виробничих відносин.

Сторони визнають, що головною метою соціально-економічної політики в області є забезпечення відтворення і розвитку трудового, інтелектуального та людського потенціалу шляхом соціальної орієнтації економічних реформ, удосконалення виробничих, соціальних та трудових відносин, підвищення добробуту населення .

З метою підвищення конкурентоспроможності підприємств регіону, поліпшення якості життя населення за рахунок позитивних змін в економіці

 

Сторони домовились:

2.1. Сприяти стабільному розвитку конкурентоспроможної економіки, впровадження нової і індустріальної політики,заснованої на інноваціях, наукових дослідженнях для нарощування обсягів виробництва, підвищення продуктивності праці, поліпшення фінансових показників роботи підприємств регіону при високопродуктивних робочих місцях та виробничої демократії.

2.2. Сприяти виконанню програм стратегії соціально-економічного та культурного розвитку області, зокрема реалізації Регіональної програми підвищення енергоефективності області.

До розробки проектів місцевих бюджетів усіх рівнів залучати представників сторін соціального діалогу.

2.3.Докласти зусиль для збереження існуючих та створення нових робочих місць за рахунок потенціалу, який має область,а саме: переробних виробництв у галузях лісового та сільського господарства, природних копалин, відновлення вирощування характерних для області сільськогосподарських культур. Законодавчо налагодити видобуток бурштину, запровадити вирощування енергетичних культур та розвиток туристичних підприємств.

2.4.Здійснити заходи щодо розвитку та підвищення фінансової самодостатності області. За рахунок нових технологій спрямувати економіку ринку первинної переробної сировини, яка видобувається в області, щоб був завершений цикл «сировина-готова продукція».

2.5.Рекомендувати розробляти програми стабілізації і розвитку виробництва на підприємствах, передбачати в них заходи щодо зниження збитковості і підвищення конкурентоспроможності, а також соціального розвитку, забезпечити їх реалізацію.

2.6.Сприяти активізації підприємницької діяльності,розвитку,конкуренції, забезпеченню рівних прав та можливостей всім суб’єктам економічної діяльності, реалізації принципів державно-приватного партнерства.

2.7.Забезпечувати на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, контроль за дотриманням державних гарантій, норм Генеральної і галузевих угод, вимог чинного законодавства про працю, здійснювати, в межах своєї компетенції, спільні перевірки суб’єктів господарювання за узгодженими напрямами діяльності.

2.8.Сприяти збереженню і розвитку виробничої та соціальної інфраструктури села.

2.9.Сприяти розвиткові виробничої діяльності та збереженню робочих місць на підприємствах УТОС,УТОГ та підприємствах громадських організацій інвалідів області шляхом залучення їх до тендерів на виготовлення продукції для регіональних потреб, розвитку їхньої кооперації з промисловими підприємствами.

2.10.Здійснювати соціальну експертизу обласних програм та великих інвестиційних проектів в частині їхнього впливу на ринок праці.

2.11.Надавати методичну та практичну допомогу   райдержадміністраціям, міськвиконкомам, підприємствам, установам і організаціям в питаннях розробки, укладення, реєстрації та виконання колективних договорів, а також посильну допомогу в розв’язанні соціально-економічних проблем трудових колективів та регіонів області.

2.12. З метою підвищення рівня правової підготовки сторін колективних договорів та ефективного контролю за їх виконанням щорічно проводити для представників власників і профспілок навчання протягом 2-4 днів із збереженням заробітної плати за місцем основної роботи.

2.13.Сприяти зниженню соціальної напруги, конструктивному вирішенню трудових конфліктів у ході приватизації, санації, реструктуризації та банкрутства підприємств, а також в інших випадках, пов’язаних з обмеженням законних прав та інтересів працівників.

2.14.Недопускати необґрунтованої ліквідації первинних профспілкових організацій у процесі оптимізації мережі закладів житлово-комунального господарства(ЖКГ), бюджетної сфери, агропромислового комплексу(АПК), торгівлі та підприємництва для збереження цілісності та єдності галузевих організаційних ланок профспілок,їх організаційної структури.

2.15Сприяти залученню представників від представницького органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) до участі в процесах приватизації і реструктуризації підприємств.

2.16.Здійснювати захист соціально-економічних прав та інтересів працівників на підприємствах області, власниками яких є представники зарубіжних транснаціональних компаній (ТНК), зобов’язати їх виконанню положень і норм Генеральної та Галузевих угод.

2.17. Два рази на рік на спільних засіданнях Сторін аналізувати стан економіки області, тенденції розвитку, соціальні наслідки, виявляти та аналізувати проблеми і намічати заходи по їх вирішенню для поступового підвищення рівня добробуту населення області.

 

Зобов’язання облдержадміністрації, обласної ради

2.18. За участю Сторін щорічно розробляти плани соціально-економічного розвитку області та забезпечувати їх виконання.

2.19. Забезпечити стабільність, прозорість, збалансованість та ефективність економічної регіональної політики з метою збільшення інвестиційної привабливості області, сприяти розширенню можливостей впливу підприємницьких структур на формування власного інноваційного потенціалу, привабливого інвестора.

2.20. Вносити пропозиції, які стосуються проблем регіону, до проектів державних програм соціально-економічного розвитку України, а також

довгострокових прогнозів розвитку окремих галузей економіки, сприяти їх реалізації.

2.21. Здійснювати політику енергозбереження, спрямовану на оптимізацію витрат енергоносіїв, води, забезпечити виконання обласної програми енергозбереження та енергоефективності.

2.22. Створити сприятливі умови для залучення інвестицій у сільськогосподарське виробництво та забезпечення інноваційного розвитку галузі сільського господарства.

2.23.Здійснювати заходи щодо підтримки сільськогосподарських підприємств усіх форм власності, переробних підприємств, сільських працівників, які самостійно виробляють продукцію, через системи пільгових кредитів, субвенцій, дотацій з державного та місцевих бюджетів.

2.24.Збільшити частку в структурі експорту сільськогосподарської продукції з високою доданою вартістю.

2.25.Сприяти покращенню розвитку та вдосконаленню роботи продовольчих та промислових ринків, створенню сільськогосподарських підприємств, кооперативів з виробництва, заготівлі, переробки, реалізації сільськогосподарської продукції, проведенню ярмарок, обробці землі тощо.

2.26. Забезпечити залучення капітальних інвестицій, у тому числі на будівництво та реконструкцію об’єктів соціальної сфери.

2.27.Сприяти залученню інвестицій і кредитних коштів у розвиток матеріально-технічної бази внутрішньої торгівлі.

2.28. Сприяти підвищенню ефективності системи державного нагляду за якістю товарів і послуг, активізація роботи щодо дотримання суб’єктами господарської діяльності усіх форм власності вимог чинного законодавства в сфері торгівлі та ресторанного господарства, підвищення рівня захисту прав споживачів.

2.29. Рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам (міст обласного значення) передбачати у проектах відповідних бюджетів кошти на утримання об’єктів соціальної сфери, які прийняті в комунальну власність, та забезпечити контроль за їх цільовим використанням.

2.30. Інформувати соціальних партнерів про основні прогнозні показники соціального та економічного розвитку області щодо реалізації заходів із регіонального розвитку.

2.31.Проводити спільно з об’єднанням організацій роботодавців політику для розширення міжрегіональних та міжнародних зв’язків області щодо товарообміну, надавати відповідно до чинного законодавства підтримку підприємствам, що налагоджують виробництво конкурентноспроможних товарів.

2.32.Проводити роз’яснювальну роботу з роботодавцями щодо ведення соціально відповідального бізнесу, легалізації “ тіньової ” зайнятості, детінізації заробітної плати найманих працівників

2.33.Орієнтувати регіональну промислову політику на збереження, підтримку та розвиток вітчизняного виробництва, а в соціальній сфері – на підвищення рівня та якості життя населення області на основі реалізації Стратегії розвитку Рівненської області .

2.34. Формувати та розглядати проекти обласного бюджету, програми соціально-економічного та культурного розвитку регіону, із врахуванням пропозицій Сторін угоди, забезпечувати їх виконання. У разі необхідності, проводити консультації з питань соціально-економічного розвитку із залученням соціальних партнерів.

2.35.Запобігати виникненню колективних трудових спорів(конфліктів),

недопущення випадків ухилення розгляду, врегулювання та реалізації з боку роботодавців, як того вимагає Закон України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів».

2.36. Створити умови для розвитку підприємств малого і середнього бізнесу та індивідуального підприємництва, становлення в них колективно-договірних, соціально-економічних відносин.

2.37.Сприяти ліквідації заборгованості із виплати заробітної плати працівникам підприємств, організацій і установ за виготовлену продукцію, виконані роботи та послуги, які були здійснені за держзамовленнями, а також за договорами з місцевими органами виконавчої влади.

2.38. Сприяти залученню представників первинних профспілкових організацій:

- до розроблення фінансових планів у частині соціально-економічного розвитку підприємств,

- до участі у підготовці пропозицій стосовно розподілу прибутку у порядку, визначеному законами та колективним договором.

- до проведення перевірки стану виконання умов договорів купівлі-продажу(концесії) державного майна .

- до складу комісій з питань: приватизації, передачі у концесію , реструктуризації, реорганізації та ліквідації суб’єктів господарювання, передачі об’єктів соціально-культурного призначення з державної власності у комунальну.

- до проведення консультацій щодо підготовки змін до договорів куплі -продажу державного майна в частині соціального пакета зобов’язань .

- до підготовки питань та участі у роботі обласної комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств.

2.39.Сприяти утворенню об’єднаних територіальних громад (ОТГ), спроможних самостійно або через органи місцевого самоврядування вирішувати питання місцевого значення в інтересах їх жителів.

        

Зобов’язання об’єднання організацій роботодавців

2.40.Забезпечувати координацію дій роботодавців, їхніх організацій щодо виконання науково-технічних і соціальних програм, спрямованих на збільшення

обсягів виробництва продукції й послуг, підвищення їх конкурентоспроможності, запобігання бідності, врегулювання та поліпшення умов праці.

2.41.Активізувати роботу в ОТГ щодо залучення інвестицій та власних ресурсів на збереження наявних та розвиток нових робочих місць.

2.42. Приймати участь у розробці та реалізації програм соціально-економічного розвитку регіону.

2.43. Сприяти здійсненню структурної перебудови виробництва (переважно на інноваційній основі), ефективному використанню трудового потенціалу, максимальному залученню власних ресурсів інвестування.

2.44. Брати участь у розробці й реалізації програм,заходів, пов’язаних із вирішенням питань забезпечення молоді житлом.

2.45. Надавати методичну та організаційну допомогу підприємствам та організаціям у розробці та реалізації програм стабілізації та їх розвитку шляхом сприяння:

- технічному переоснащенню, модернізації, впровадження нових технологій;

-  активізації інноваційних процесів;

- залученню інвестицій шляхом використання всіх джерел інвестиційних ресурсів;

- підвищенню ефективності виробництва та продуктивності праці;

- оновленню асортименту продукції та підвищення її якості;

- освоєнню виробництва конкурентоспроможної продукції або зміни профілю виробництва.

2.46. Спільно з органами виконавчої влади вивчати потреби регіонального споживчого ринку у товарах та послугах, розробляти й реалізовувати програми випуску та насичення ринку вітчизняними товарами народного споживання.

2.47.Сприяти забезпеченню дотримання правил торгівлі, побутового, комунального та транспортного обслуговування, законодавства про захист прав споживачів та добросовісної конкуренції.

2.48.Рекомендувати в кожному трудовому колективі, які об’єднуються об’єднанням організацій роботодавців області укладення, реєстрацію колдоговорів та реалізацію колдоговірних зобов’язань.

2.49.Забезпечувати виконання положень галузевих угод, колективних договорів підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форми власності і підпорядкування.

2.50.Сприяти збереженню колективно-договірних відносин у первинних профспілкових організаціях, які знаходяться на території ОТГ.

2.51. Створювати комісії при ОТГ з участю представників профспілок для проведення перевірки дотримання трудового законодавства на підприємствах, які ввійшли до складу ОТГ.

2.52.Створювати спільний представницький орган при ОТГ для вирішення питань соціально-економічного характеру, недопущення заборгованості із заробітної плати на підприємствах, які зареєстровані в ОТГ, додержання правил охорони та безпеки праці, додержання трудового законодавства.

2.53. Ліквідувати заборгованість з виплати заробітної плати, запровадити механізм гарантованого захисту права працівника на своєчасну оплату праці.

2.54. Не перешкоджати створенню первинних профспілкових організацій на підприємствах, організаціях і установах області.

2.55.На запит профспілкових організацій, їх об'єднань надавати безоплатну інформацію щодо взятих суб'єктами господарської діяльності зобов'язань за договорами купівлі-продажу об'єктів приватизації (фіксованими умовами конкурсів), а також стану їх виконання стосовно зайнятості, оплати праці та інших.

2.56.Сприяти дотриманню підприємствами області норм чинного законодавства у сфері господарської діяльності, виконання зобов’язань перед бюджетом та державними позабюджетними фондами, дотримання встановлених стандартів продукції, технічних умов виробництва, законодавства про працю.

 

Зобов’язання Федерації профспілок   області

2.57. Проводити роботу щодо вирішення проблем ефективності виробництва, продуктивної праці, поліпшення якості та зниження собівартості продукції.

2.58.Брати участь у розробці й реалізації програм,заходів із розробки Стратегії економічного і соціального розвитку Рівненської області.

2.59.Сприяти зміцненню виробничої та трудової дисципліни, організованості і порядку на підприємствах області. Погоджувати рішення роботодавців про вжиття до порушників виробничої та трудової дисципліни відповідного покарання, згідно чинного законодавства.

2.60.Організовувати роботу з укладення колективних договорів на підприємствах усіх форм власності, в яких передбачати заходи щодо розвитку підприємств, підвищення ефективності їх діяльності і конкурентноздатності.

2.61. Надавати безкоштовну юридичну допомогу працівникам, трудовим колективам, проводити навчання профактиву, працівників господарських органів з питань чинного законодавства, що регулює соціально-економічні, виробничі та трудові відносини. Правовим інспекторам праці, юристам ФПО представляти інтереси профспілчан в судах.

2.62. Здійснювати   контроль за додержанням законодавства з питань захисту прав споживачів та його вдосконалення.

2.63. Брати безпосередню участь у забезпеченні своєчасності виплати заробітної плати та повернення боргів з неї, вивчати причини недотримання законодавчих норм про оплату праці, вживати заходи в межах своєї компетенції по усуненню недоліків.

2.64.Здійснювати контроль за дотриманням роботодавцями чинного законодавства у сфері соціально-економічних відносин згідно повноважень, які передбачені Законом України „Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”.

2.65. Укладати угоди про співпрацю з об’єднаними територіальними громадами, створювати координаційні ради та надавати практичну допомогу щодо збереження й організації діяльності первинних профспілкових організацій на території об’єднаних територіальних громад.(ОТГ).

2.66.Для активної роботи у вирішенні соціально-економічних проблем об’єднаних територіальних громад (ОТГ) та її членів що перебувають у сфері впливу Сторін, рекомендувати виборним профспілковим органам відповідного

рівня делегувати до складу координаційних рад ОТГ своїх повноважних представників.

2.67.ФПО вивчати, аналізувати та вирішувати при потребі в органах влади, пропозиції членських організацій з проблемних питань, що виникають в ході проведення реформи з децентралізації.

2.68.Проводити семінари-навчання з головами координаційних рад та головами галузевих первинних профспілкових організацій ОТГ з питань особливостей діяльності профспілкових організацій в умовах децентралізації влади та створення ОТГ.

2.69. В профспілковій газеті « За відродження» започаткувати рубрику з досвіду роботи кращих первинних організацій ОТГ.

 

Розділ III. У сфері оплати праці та трудових відносини

З метою реалізації конституційного права громадян на достатній рівень життя та заробітної плати, зниження рівня бідності в області

Сторони домовились:

3.1. Вживати заходи щодо дотримання діючого законодавства про працю, норм Генеральної, галузевих та цієї Угоди.

3.2 Реалізувати встановлення розміру тарифної ставки робітника першого розряду не бюджетної сфери визначеному відповідною галузевою угодою, колективним договором;

- якщо укладені угоди не регулюють розмір тарифної ставки робітника 1 розряду – тоді на рівні, який становить більше прожиткового мінімуму для працездатних осіб плюс щонайменше 10%.

3.3.3абезпечити моніторинг стану реалізації законодавчих змін у сфері оплати праці та обмін інформацією у разі виявлення фактів порушення законодавства у сфері оплати праці та зайнятості.

3.4.Не допускати звуження чи порушення трудових прав працівників під час проведення колективних переговорів щодо визначення умов оплати праці в територіальній угоді та колективних договорах.

3.5. Контролювати   виконання положень цієї Угоди у сфері оплати праці та трудових відносин.

3.6. Спільними зусиллями добиватися зростання заробітної плати  трудящих до рівня країн   - членів Євросоюзу, щоб оплата праці в собівартості продукції зросла до 30 відсотків.

3.7. Вжити реальні заходи щодо ліквідації заборгованості із заробітної плати, яка виникла на підприємствах і в організаціях області, зокрема, на

підприємствах, що перебувають в процедурі банкрутства та економічно неактивних підприємствах.

3.8.У разі наявності заборгованості із заробітної плати та соціальних виплат на підприємствах із часткою державного майна, які виставляють на продаж, обов’язково передбачити в договорах купівлі-продажу майна зобов’язання покупця щодо повного погашення такої заборгованості протягом місяця з дня вступу у права власника.

3.9. Ліквідувати соціальну нерівність, скорочення розриву в доходах між багатими та бідними, зростання частки середнього класу.

Забезпечити скорочення співвідношення між заробітною платою кваліфікованого працівника та максимальною заробітною платою управлінців, керівників.

3.10.Ліквідувати дискримінацію в оплаті праці працівників бюджетних галузей, держслужбовців нижчої та середньої ланки органів державної влади, доведенням до рівня середньої по економіці.

3.11. Рекомендувати підприємствам і організаціям вносити до колективних договорів норми, які стосуються:

- порядку та умов формування фондів оплати праці;

- поетапного зростання тарифної частини заробітку (основної заробітної

плати) в загальному розмірі нарахованої заробітної плати ;

- встановлення рівня співвідношень в оплаті праці працівників різних

категорій;

Питання збільшення заробітної плати розглядати у площині підвищення продуктивності праці, зниження собівартості виробленої продукції, поліпшення якості надання послуг.

3.12. В кожному випадку виявлення порушень законодавства, зокрема про забезпечення рівної оплати за однакову працю жінок і чоловіків, приймати вичерпні заходи по їх усуненню згідно вимог Закону України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків».

3.13.Щоквартально здійснювати обмін інформацією між Сторонами Територіальної угоди:

– про кількість переданих до суду матеріалів щодо притягнення до відповідальності керівників за недотримання гарантій з оплаті праці, а також про результати їх розгляду;

– про результати перевірок з питань дотримання законодавства про оплату праці на підприємствах області, а також про кількість приписів Управління Держпраці у Рівненській області щодо порушень законодавства про працю, в тому числі виконаних, та заходах впливу на керівників, що не виконали вимог приписів;

– про ситуацію з виконанням рішень судів щодо стягнення з підприємств суми заборгованої заробітної плати.

3.14. Розмір заробітної плати некваліфікованого працівника небюджетної сфери за повністю виконану норму часу в нормальних умовах праці не може бути меншим за мінімальну заробітну плату для працездатних осіб.

 3.15. Забезпечувати застосування та контроль встановлення на підприємствах, в установах і організаціях переліку і розмірів доплат та надбавок

до тарифних ставок і посадових окладів працівникам, що мають міжгалузевий характер, відповідно до Генеральної угоди.(додаток №1).

3.16. Встановлювати, що оплата праці працівників житлово-комунального господарства області здійснюється відповідно до домовленостей Сторін, викладених у тарифній частині угоди, що додається.( додаток№2).

3.17.З метою підвищення рівня трудових доходів найманих працівників, реалізації законодавства щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати та збереження міжкваліфікаційної диференціації в оплаті праці, переглянути та внести зміни до місцевих бюджетів задля забезпечення необхідних видатків на оплату праці працівників, що фінансуються із місцевих бюджетів, та своєчасної її виплати.

3.18.Забезпечувати дотримання законодавчо визначених норм тривалості робочого часу, відпочинку, порядку укладання трудових договорів режиму роботи на підприємствах сфери обслуговування та торгівлі, режиму роботи за місцем їх реєстрації

3.19. При погіршенні економічного стану підприємств, систематичному порушенні законодавства про працю , невиконанні зобов’язань колективних договорів і угод з вини керівників підприємств, порушувати питання перед власниками та органами, що здійснюють управління майном таких підприємств, організацій і установ щодо розірвання трудових договорів (контрактів) з керівниками.

3.20. Висвітлювати в засобах масової інформації органів виконавчої влади ( місцевого самоврядування), організацій роботодавців і профспілок

факти порушень законодавства про оплату праці, в тому числі які виявлені за результатами спільних перевірок управління Держпраці України у Рівненській  області та профспілок із зазначенням керівників підприємств.

 

Зобов’язання облдержадміністрації, обласної ради:

3.21.Здійснювати в рамках соціального діалогу комплекс організаційних заходів щодо підвищення рівня заробітної плати згідно з показниками Програми соціально-економічного та культурного розвитку області.

3.22.З метою підвищення рівня трудових доходів найманих працівників, реалізації законодавства щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати та збереження міжкваліфікаційної диференціації в оплаті праці, переглянути та внести зміни до місцевих бюджетів задля забезпечення необхідних видатків на

оплату праці працівників, що фінансуються із місцевих бюджетів, та своєчасної її виплати.

3.23.Забезпечити ефективну роботу територіальних робочих груп з питань забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання законодавства в частині мінімальної заробітної плати та залучати до цієї роботи представників профспілок.

3.24.Місцевим органам виконавчої влади та державним колегіальним органам,які відповідно до своїх повноважень реалізують державну політику у

сфері ціноутворення, забезпечити зростання фондів оплати праці в структурі цін ( тарифів) темпами не нижче, ніж темпи зростання цін ( тарифів).

3.25. Вживати заходів щодо забезпечення темпів зростання середньої заробітної плати на підприємствах, в організаціях не бюджетної сфери усіх форм власності, де її розмір є менший 1,5 мінімальної заробітної плати.

3.26.Вживати заходи щодо остаточного погашення заборгованості із виплати заробітної плати на економічно активних підприємствах.

3.27. Регулярно заслуховувати керівників підприємств, установ і організацій області, які порушують законодавство про оплату праці і не вживають заходів для погашення заборгованості з виплати заробітної плати на засіданнях   обласної та регіональних   тимчасових   комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій і інших соціальних виплат.

3.28.Органам Пенсійного Фонду України на підставі даних звітності платників страхових внесків постійно інформувати соціальних партнерів про підприємства, установи, організації, які несвоєчасно розраховуються з Фондом і виплачують заробітну плату в рамках мінімальної заробітної плати або менш встановленого мінімального розміру.

Запровадити практику заслуховування на спільних нарадах соціальних партнерів та органів Пенсійного Фонду звітів керівників і власників підприємств, які не дотримуються вимог чинного законодавства, особливо з питань тіньової зайнятості та виплати зарплати «в конвертах».

3.29.Постійно інформувати соціальних партнерів області, на підставі даних звітності платників страхових внесків, про підприємства, установи, організації, які несвоєчасно розраховуються з Пенсійним Фондом і виплачують заробітну плату в рамках мінімальної заробітної плати або менш встановленого мінімального розміру.

3.30. Забезпечити своєчасне фінансування виплати заробітної плати працівникам бюджетних установ і організацій, що утримуються за рахунок обласного бюджету у межах передбачених асигнувань

3.31. З метою формування громадської думки щодо соціальних прав і гарантій найманих працівників з пенсійного страхування запровадити практику спільних публічних виступів в засобах масової інформації.

3.32. Передбачити в бюджеті області видатки на освіту і науку в обсягах, що відповідають державним гарантіям визначеним законодавством:

- реалізувати ст. 57 Закону "Про освіту" щодо державних гарантій педагогічним працівникам в оплаті праці;

- передбачати у бюджеті оплати праці на основі тарифної сітки з установленням посадового окладу працівника першого тарифного розряду в розмірі мінімальної заробітної плати не нижче прожиткового мінімуму;

- підвищенням тарифних коефіцієнтів, які б забезпечували законодавчо - гарантований рівень працівників системи освіти;    

- забезпечувати виконання норм законодавчих актів щодо гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості щодо забезпечення їх безоплатним житлом з опаленням і освітленням у межах встановлених норм ;

- на виплату музейним працівникам історико-культурних заповідників та культурно-археологічного центру допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі посадового окладу, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, доплати за вислугу років у розмірах і порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України, а також грошової винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання трудових обов’язків;

- на виплату працівникам державних та комунальних бібліотек допомоги на оздоровлення під час щорічної відпустки у розмірі посадового окладу (ставка заробітної плати), матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань у розмірі посадового окладу, доплати за вислугу років (постанова Кабінету Міністрів України від 22.01.2005 № 84 (зі змінами та доповненнями)), надбавки за особливі умови роботи граничному розмірі до 50 відсотків посадового окладу (постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2014р№ 89;

- на виплату професійним та творчим працівникам театрів доплати за вислугу років, грошової винагороди за сумлінну роботу та зразкове виконання трудових обов’язків, матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на основі Закону України «Про театри та театральну справу» у порядку та розмірах, встановлених Постановою Кабінету Міністрів України від 14.07.2006р. № 980, допомоги на оздоровлення під час надання щорічної відпустки, доплати за академічність згідно із відповідним наказом Міністерства культури України;

- на виплату працівникам державних та комунальних клубних закладів допомоги для оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 15.09.2010р №540, а також доплати за вислугу років відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 150 від 16.03.2017 року;

- на виплату працівникам обласної філармонії допомоги на оздоровлення , під час надання щорічної відпустки, та матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань, а також надбавок і доплат за почесні звання;

У межах своїх повноважень сприяти місцевим громадам щодо розвитку культурної мережі, підготовки та перепідготовки кадрів культури,їх атестації, збереженню і розвитку позашкільної освіти, забезпечення мінімізації переведення працівників культури на неповні посадові оклади, тощо;

- на встановлення доплат медичним працівникам згідно пунктів 3.1.1., 3.1.2. і 3.4.7 розділу 3 «Доплати» спільного наказу Міністерства праці і соціальної політики і Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005 № 308/519 в розмірах, встановлених законодавством;

– на виплату надбавок за вислугу років посадовим особам державної санітарно-епідеміологічної служби України, лікарям та фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних установ охорони здоров’я (постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2009 №910 та від 29.12.2009 № 1418).

Сприяти належному фінансуванню установ охорони здоров’я в межах встановленої штатної чисельності працівників цих установ, якщо послуги виконуються у повному обсязі наявною (скороченою) кількістю працівників

3.33.Проводити моніторинг стану забезпечення житлом громадян у регіоні, та здійснювати облік громадян , які мають потребу у власному житлі.

3.34. Передбачати окремим рядком в місцевих бюджетах фінансування регіональних програм,заходів ,пов’язаних із вирішенням питань забезпечення молоді житлом.

3.35.Управлінню Держпраці у Рівненській області:

- надавати щомісячно соціальним партнерам інформацію про кількість наданих приписів щодо несвоєчасної виплати заробітної плати, кількості виконаних (невиконаних) приписів з наростаючим підсумком та про заходи впливу до керівників підприємств, які не виконали приписи;

- спільно з фахівцями від профспілок та головами первинних профспілкових організацій проводити на підприємствах перевірки виконання договірних гарантій в сфері оплати праці, встановлених Угодою .

3.36.Органам місцевого самоврядування при формуванні місцевих бюджетів розглядати питання щодо передбачення коштів на надання фінансової підтримки підприємствам житлово-комунального господарства, та

підприємствам громадського транспорту, що здійснюють перевезення пільгових категорій населення.

  

Зобов’язання об’єднання організацій роботодавців 

3.37.Сприяти забезпеченню додержання законодавства про працю на підприємствах, в установах та організаціях області всіх форм власності. Застосовувати норми Генеральної та галузевих Угод, чинних законів щодо

питань оплати праці, як мінімальної гарантії при укладенні колективних договорів.

3.38. Під час розробки та затвердження фінансових планів суб’єктів господарювання всіх форм власності забезпечувати зростання фондів оплати праці темпами не нижчими, ніж зростання обсягів виробництва,реалізації продукції, робіт, послуг.

3.39.З метою мінімізації порушень законодавства на підприємствах в частині нарахування заробітних плат та забезпечення міжкваліфікаційної

диференціації в оплаті праці визначати в колективних договорах і угодах перелік доплат і надбавок, компенсаційних та заохочувальних виплат, які враховуватимуться у складі мінімальної заробітної плати з урахуванням

рекомендацій експертів МОП щодо необхідності обмеження соціальними партнерами такого переліку до необхідного мінімуму.

3.40. Сприяти забезпеченню на підприємствах, в установах і організаціях виконання ст.24 Закону України "Про оплату праці" та ст.115. КЗпП України щодо регулярної виплати поточної заробітної плати працівникам, у строки встановлені чинним законодавством або колективним договором.

        3.41. Забезпечити через колективні договори на підприємствах всіх форм власності виконання вимог:

– ст. 97 КЗпП України про першочерговість виплати заробітної плати;

– ст. 115 КЗпП України, ст. 24 Закону України «Про оплату праці» щодо виплати заробітної плати не менше двох разів на місяць зі встановленням конкретних термінів виплати в колективних договорах;

– ст. ст. 33, 34 Закону України «Про оплату праці» щодо здійснення індексації заробітної плати у зв’язку з інфляцією та її компенсації за затримку виплати.

3.42. Привести розміри діючих тарифних ставок, окладів у відповідність з вимогами чинного законодавства України, нормами Генеральної, галузевих і Територіальної угод, зокрема тих, що стосуються встановлення та дотримання міжкваліфікаційних і міжпосадових співвідношень в оплаті праці різних кваліфікаційних груп працівників.

3.43.Сприяти забезпеченню у встановлені строки перегляд введення в дію нових розмірів оплати праці відповідно до рішень Кабінету Міністрів України. Погоджувати з виборними органами первинних профспілкових організацій зміни систем і норм оплати праці, режиму робочого часу відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України „Про    професійні спілки, їх права та гарантії діяльності ”.

3.44.Сприяти встановленню на підприємствах, в організаціях не бюджетної сфери усіх форм власності тарифної ставки робітника І розряду у розмірі визначеному відповідною галузевою угодою, та не нижче 110% мінімальної заробітної плати, визначеної Законом, для галузей, в яких не укладено галузеві угоди.

3.45.Вжити заходів з метою збільшення частки основної заробітної плати в структурі фонду оплати праці до 64 і більше відсотків.

3.46.Зменшувати не менш ніж на 3 відсотки частку працівників, які отримують заробітну плату нижчу, ніж дві мінімальні заробітні плати, та не менше ніж на 2 відсотки збільшувати частку працівників, які отримують

заробітну плату вищу, ніж чотири мінімальні заробітні плати, шляхом підвищення заробітної плати.

3.47.Вжити заходів для повного погашення заборгованості із заробітної плати на підприємствах всіх форм власності та не допускати її утворення.

3.48. Сприяти створенню комісій з трудових спорів на підприємствах з кількістю працюючих 15 і більше осіб та підвищенню ефективності їх роботи, відповідно до ст.223 Кодексу законів про працю України .

3.49. У випадках відмінностей між нормами в оплаті праці, які встановлені Регіональною і галузевими угодами, застосовувати вищі норми.

3.50. Встановити у колективних договорах перелік видів та конкретний розмір доплат і надбавок міжгалузевого характеру до тарифних ставок, посадових окладів працівників згідно Генеральної та Регіональної угоди

3.51. Забезпечити умови для здійснення на підприємствах області профспілками громадського контролю за дотриманням законодавства про працю (відповідно до Законів України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності» та «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності»).

 

Зобов’язання Федерації профспілок області 

3.52. Делегувати своїх представників та брати активну участь в роботі обласної, міських і районних комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати, забезпечення податкових та інших бюджетних надходжень, страхових внесків до Пенсійного фонду та запобігання неплатоспроможності.

3.53. Надавати безкоштовну правову допомогу членам профспілок, зокрема щодо складання позовів, що стосуються захисту їх прав і інтересів у сфері оплати праці.

3.54. Проводити роз’яснювальну роботу щодо легальної трудової діяльності, яка є основою соціальної захищеності працюючого населення та головним ресурсом розвитку економіки і злагоди в суспільстві.                              3.55. Здійснювати профспілковий моніторинг стану погашення заборгованості з виплати  заробітної плати на підприємствах, організаціях і установах області. У випадках  передбачених  чинним    законодавством проводити перевірки підприємств, на   яких  порушуються строки виплати заробітної плати, не виконуються  графіки погашення заборгованості   із заробітної плати, вживати заходи щодо усунення виявлених порушень.

3.56. В межах своїх повноважень здійснювати контроль у сфері застосування контрактної форми трудового договору.

3.57. Надавати членам профспілок безкоштовну правову допомогу з питань законодавства про працю та проводити роз’яснювальну роботу, в тому числі через засоби масової інформації, представляти в необхідних випадках трудові і соціально-економічні права та інтереси членів профспілок у судових та інших органах державної влади й місцевого самоврядування відповідно до законодавства.

3.58. Інформувати відповідні органи виконавчої влади про факти порушень законодавства про працю, усунення яких потребує їх втручання.

3.59. Аналізувати стан укладення та реєстрації колективних договорів, виконання їх зобов’язань.

3.60.У разі невиконання роботодавцями вимог діючого законодавства про працю, відповідних норм Генеральної, галузевих та Територіальної угод,

колективних договорів підприємств (в тому числі при порушенні переговорного процесу по їх укладенню) ініціювати колективні трудові спори, а при необхідності направляти відповідні звернення до органів виконавчої влади,

місцевого самоврядування, правоохоронні органи із забезпеченням представництва інтересів трудящих у цих органах.

3.61.Здійснювати контроль за додержанням законодавства про оплату праці, вживати заходів щодо усунення виявлених порушень, застосовуючи для цього всі надані профспілкам повноваження у сфері праці та трудових відносин.

 

Розділ IV. У сфері охорони праці, здоров’я і навколишнього середовища

З метою забезпечення сприятливих умов та охорони праці, підвищення рівня її безпеки, ліквідації причин виробничого травматизму та покращення екологічної ситуації 

Сторони домовились:

4.1. Вважати, що основними напрямами діяльності з охорони праці,  здоров’я працюючих та навколишнього середовища є:

- удосконалення регіональної та галузевої політики з охорони праці на    виробництві;

- посилення ефективності профілактики нещасних випадків і професійних захворювань та відновлення працездатності потерпілих;

- забезпечення реалізації прав і гарантій працюючих у шкідливих і важких   умовах праці, визначених законодавством про охорону праці,

положеннями нормативно-правових документів;                                                                      

- здійснення комплексних перевірок стану умов і охорони праці,  навколишнього середовища;

- забезпечення своєчасної виплати відшкодувань потерпілим на    виробництві та членам сімей загиблих і вирішення їх соціально-побутових проблем. 

 

Зобов’язання   облдержадміністрації, обласної ради 

4.2. Відповідно до    законодавства вживати заходи щодо соціального захисту працюючих, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності.

4.3. Разом з управлінням Держпраці у Рівненській області, профспілками та роботодавцями організовувати і проводити комплексні перевірки стану охорони праці на підприємствах, в установах та організаціях. Кожного півріччя здійснювати аналіз обставин і причин нещасних випадків зі смертельними наслідками та інформувати Федерацію профспілок області про вжиті заходи щодо їхнього усунення.

4.4. Проводити моніторинг атестації робочих місць за умовами праці, поповнювати базу даних підприємств і робочих місць з важкими та шкідливими умовами праці, забезпечувати своєчасне та якісне проведення їх атестації.

4.5. Організовувати навчання і перевірку знань посадових осіб підприємств, установ і організацій області з питань охорони праці.

4.6. Вживати заходи щодо економічного стимулювання роботодавців, які підвищують якість охорони та безпеки праці, не допускають аварій та нещасних випадків.

4.7. Забезпечити виконання Основ законодавства України про охорону здоров’я, як пріоритетної галузі, через систему місцевих органів виконавчої влади та передбачати виділення бюджетних асигнувань на розвиток охорони здоров’я в науково-обґрунтованих нормах, відповідно Основам законодавства України про охорону здоров’я.

4.8. Вжити заходи щодо поліпшення умов праці, побуту на виробництві та приведення їх у відповідність до санітарно-гігієнічних норм.

4.9 При формуванні бюджетів на відповідний рік визначати конкретною сумою за окремим кодом економічної класифікації видатків ( КЕКВ)виділення коштів:

- на охорону праці   не менше 0,2 - 0 ,5 відсотка відповідно до статті 19 Закону України "Про охорону праці ” ;

- на культурно-масову і фізкультурну роботу не менше ніж 0,3 відсотка відповідно до ст. 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

4.10. Проводити роботу щодо поліпшення санітарного та епідемічного стану в області.

4.11.Забезпечити безкоштовне проходження медичних оглядів усіх працівників бюджетної сфери, у тому числі персоналу дитячих оздоровчих закладів.

4.12. Включати до складу тарифікаційних та атестаційних комісій представників виборних органів галузевої профспілки.

4.13. Ввести обласну надбавку до заробітної плати за рахунок коштів місцевих бюджетів:

 - всім працівникам протитуберкульозних лікарень, обласного дитячого туберкульозного санаторію «Новостав».

- медпрацівникам КЗ «Рівненський обласний спеціалізований Будинок дитини» Рівненської обласної ради;

- медпрацівникам обласного центру профілактики та боротьби  зі СНІДом;

- лікарям - педіатрам, неонатологам та іншим особливо відповідальним медичним   спеціалістам;

                                  

Зобов’язання об’єднанням організацій роботодавців

 

Рекомендувати роботодавцям :

4.14. Забезпечити   за участю сторін колективного договору розробку і реалізацію комплексних заходів по досягненню встановлених нормативів та підвищенню існуючого рівня охорони праці на підприємствах всіх форм власності.

4.15. Створити безпечні та здорові умови праці, забезпечити працівників санітарно-побутовими приміщеннями, засобами індивідуального захисту згідно з чинними нормативами. Вживати заходи з профілактики виробничого травматизму та профзахворювань.

4.16. Виконувати вимоги чинного законодавства щодо соціального захисту прав та інтересів працівників, які працюють у шкідливих умовах праці.

4.17. Створити служби охорони праці та призначити відповідальних осіб з охорони праці в структурних підрозділах.

4.18. Забезпечити впровадження ефективної системи управління з питань охорони праці на виробництві.

4.19.Створювати необхідні умови для роботи громадських інспекторів, комісії з охорони праці профспілок, надавати не менше 2 годин на тиждень представникам профспілок з питань охорони праці для виконання ними своїх громадських обов’язків, зі збереженням середнього заробітку.

4.20. Забезпечити організацію проведення щорічних медичних оглядів працівників, які зайняті на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці, згідно із ст.17 Закону України "Про охорону праці" та нового порядку проведення медичних оглядів працівників певних  категорій,   затверджених наказом      Міністерства    охорони     здоров’я      України   від 21 травня 2007 року № 246.

4.21. Включати до колективних договорів підприємств усіх форм власності заходи із запобігання поширенню епідемії ВІЛ/СНІДу та

туберкульозу у виробничому середовищі, не допускати випадків дискримінації працівника з такими захворюваннями.

4.22. Сприяти виконанню статті 19 Закону України "Про охорону праці" щодо використання коштів на охорону праці не менше 0,5 відсотка від фонду оплати праці.

 

Зобов’язання Федерації профспілок області

4.23. Рекомендувати включення до   колективних договорів  зобов’язання роботодавцям щодо надання працівникам, які протягом року не травмувалися (як на виробництві так і в побуті), не перебували на лікарняних додаткову оплачувану відпустку (тривалістю 3 дні) за рахунок роботодавців.

4.24.Вжити заходів щодо забезпечення виконання зобов’язань профспілкової сторони,   відповідно до Угоди про співпрацю щодо підвищення ефективності профілактики виробничого травматизму та поліпшення стану охорони праці в області (між управлінням Держпраці у Рівненській області та Федерацією профспілок Рівненської області).

4.25. Здійснювати громадський контроль за реалізацією прав та інтересів працівників у сфері охорони праці.                                               

4.26. Надавати правову, методичну допомогу профспілковим комітетам з питань проведення страхових виплат     працівникам   у разі ушкодження їхнього здоров’я на виробництві.

4.27. Надавати допомогу у вивченні нормативних актів з питань охорони праці профспілковим комітетам, громадським інспекторам з охорони праці.

4.28.Надавати методичну допомогу профспілковим організаціямпідпри­ємств і організацій у розробленні розділу колективних договорів „Охорона праці ”, контролювати хід виконання заходів з охорони праці, що внесені до колективних договорів.

4.29. Рекомендувати включати до колективних договорів умови щодо
запровадження тривалості робочого часу для осіб, які мають дітей віком

до 14 років або дитину-інваліда, на одну годину в день менше встановленої тривалості із збереженням розміру заробітної плати.

4.30.Забезпечити контроль за створенням здорових і безпечних умов для відпочинку дітей у дитячих оздоровчих закладах області.

4.31. Здійснювати контроль за цільовим використанням передбачених колективними договорами коштів на проведення заходів з охорони праці.

4.32. Разом з управлінням Держпраці у Рівненській області проводити перевірки стану охорони праці окремих підприємств та організацій незалежно від форм власності, де погіршилися    умови праці, у межах своїх повноважень. Брати участь у розслідуванні нещасних випадків на виробництві, профзахворювань і аварій.

4.33. Здійснювати громадський контроль за дотриманням законодавства України щодо відшкодування шкоди, заподіяної працівникам ушкодженням здоров’я, пов’язаним з виконанням ними трудових обов’язків.

4.34.Профспілковим організаціям надати допомогу щодо створення комісії з охорони праці для здійснення громадського контролю за додержанням роботодавцем вимог законів та інших нормативно - правових актів з охорони праці.

4.35. Здійснювати громадський контроль за додержанням законодавства про охорону праці, створення безпечних і нешкідливих умов праці, належних

виробничих та санітарно-побутових умов, забезпечення працівників спецодягом, спецвзуттям, іншими засобами індивідуального та колективного захисту.

4.36.Брати участь у розробленні та здійсненні державної політики у сфері охорони праці та охорони здоров’я. 

 

Розділ V. У сфері забезпечення зайнятості та соціального захисту населення від безробіття

З метою забезпечення гарантій зайнятості населення області, розвитку трудових ресурсів у відповідності з потребами економіки та реалізації узгодженої політики на ринку праці                                      

Сторони домовились:

5.1. Використовувати всі можливості по збалансуванню попиту і пропозиції робочої сили на підприємствах та організаціях регіону, її професійної спрямованості і рівня кваліфікації, забезпеченню гідної, вільно обраної зайнятості всього працездатного населення, розглядаючи це як   основний чинник життєдіяльності людей.

5.2.Гарантувати й забезпечувати здійснення громадянами конституційного права на працю та соціальний захист під час безробіття через реалізацію Державної та обласної програм зайнятості населення з метою значного поліпшення ситуації на ринку праці.

5.3. Підвищувати рівень контролю за дотриманням норм чинного законодавства, Генеральної та галузевих угод з питань зайнятості на

підприємствах, в установах та організаціях області незалежно від форм власності і господарювання.

5.4. Домагатися включення в колективні договори та угоди заходів, які спрямовані на збільшення обсягів виробництва чи робіт, збереження та  зростання кількості робочих місць, перепідготовку вивільнюваних працівників, збереження за ними права на користування гуртожитками, дитячими оздоровчими закладами та інших пільг і компенсацій понад визначені розміри в межах діючого законодавства, і передбачити їх фінансування.

5.5 Для мінімізації негативних наслідків масового вивільнення створювати спільні комісії, робочі групи, проводити наради тощо, із залученням до цієї роботи представників місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, відділення служби посередництва і примирення у Рівненській області, районних (міських) центрів зайнятості та вживати будь-які інші заходи, що не суперечать законодавству України.

5.6. Вживати заходи щодо недопущення необґрунтованого масового вивільнення працівників.

5.7.Погоджувати питання скорочення чисельності персоналу на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форми власності та підпорядкування, з відповідним вищим органом профспілки, якщо

передбачається вивільнення з ініціативи роботодавця більше 5 відсотків працівників протягом року.

5.8. Домагатися включення у колективні договори та угоди заходів, спрямованих на збереження та зростання кількості робочих місць, професійного розвитку працівників.

5.9. Посилити контроль та відповідальність всіх Сторін Угоди за дотриманням чинного законодавства в частині заборони при прийомі на роботу і дискримінації за ознаками віку, статі, соціального становища.

5.10.Сприяти ефективному використанню коштів Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, які спрямовуються на реалізацію основних напрямків Програми зайнятості на 2018 -2022 роки.

5.11.Сприяти забезпеченню першим робочим місцем випускників професійно-технічних та вищих учбових закладів.

5.12. Вживати заходи по виявленню і запобіганню нелегального найму працівників.

5.13.Впроваджувати системи підтвердження результатів неформального професійного навчання за робітничими професіями.

5.14. Забезпечити реалізацію гарантій зайнятості для громадян, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку праці і потребують соціального захисту, а саме: інвалідів,жінок, молоді.

 

Зобов’язання облдержадміністрації, обласної ради 

5.15. Реалізовувати за участю роботодавців і профспілок Програму зайнятості населення Рівненської області на 2018-2022 роки в якій передбачається:

- щорічне розширення сфери застосування праці за рахунок створення нових робочих місць;

- щорічну професійну підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації за сприяння Державної служби зайнятості безробітних громадян;

- розширення обсягів громадських робіт та інших робіт тимчасового характеру, щорічне залучення до такого виду зайнятості громадян з числа безробітних;

- сприяння у здобутті першої робітничої професії молоді, дітям-сиротам та іншим категоріям громадян, які потребують соціального захисту, відповідно до чинного законодавства.

5.16. Сприяти запобіганню зниження сумарної чисельності зайнятих в усіх сферах економічної діяльності.

5.17. Забезпечити виконання обласної, міських, районних програм зайнятості населення на 2018-2022 роки та заходів щодо соціального захисту різних верств населення від безробіття.

5.18. Підвищити конкурентоспроможність безробітного населення на ринку праці, у першу чергу молоді, шляхом вдосконалення підготовки, перепідготовки

та підвищення кваліфікації з професій, які користуються попитом на ринку праці, у наступних напрямках:

- розвиток матеріально-технічного та методичного забезпечення системи професійного навчання;

- впровадження прогресивних технологій навчання, в тому числі модульних технологій, індивідуальних програм, навчання під заявку роботодавця;

- створення умов для надання виробничої бази для проходження учнями ПТУ та студентами   ВУЗів   виробничої практики;

- продовження сприяння проведенню ярмарків вакансій (професій), днів центрів зайнятості, презентацій робочих професій у кожному місті, районі з метою підвищення престижу робітничих професій та орієнтації молоді на отримання професій, які користуються попитом на ринку праці.

5.19.Здійснювати контроль  за      дотриманням      встановлених законодавством та передбачених колективними договорами норм тривалості робочого часу та часу відпочинку, оплати простою не з вини працівника згідно чинного законодавства.

5.20.Здійснювати контроль за дотриманням законодавства України у сфері зайнятості населення у містах та районах області, норм галузевих угод та колективних договорів щодо запобігання вивільнення працівників, вживати заходи впливу до порушників законодавства з цих питань.

 

Зобов’язання об’єднання організацій роботодавців 

5.21.Рекомендувати роботодавцям не допускати порушень у межах своїх повноважень, вимог Кодексу законів про працю.

5.22. Вжити заходів щодо збереження та створення нових робочих місць, запобігати безробіттю шляхом ефективного використання робочої сили.

5.23. Вживати заходів щодо збереження існуючих робочих місць та перевищення кількості щорічно створюваних над кількістю ліквідованих неефективних робочих місць.

5.24.Рекомендувати власникам підприємств щорічно визначати в колективних договорах кількість працівників, які потребують підвищення кваліфікації та обсяги фінансування на зазначені цілі, дотримуючись обов’язкового проходження кожним працівником підвищення кваліфікації не рідше одного разу на 5 років.

5.25.Сприяти обов’язковому виконанню підприємствами, організаціями, установами Закону України "Про зайнятість населення" щодо своєчасного та в

повному обсязі подання до центрів зайнятості районів, міст області інформації про наявність вакансій (вільних робочих місць).

5.26. Сприяти виконанню ст.22 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" в частині інформування роботодавцями

профспілкових організацій підприємств, установ, організацій не пізніше, ніж за три місяці до намічених звільнень працівників з причин економічного, технологічного, структурного характеру або у зв’язку з ліквідацією, реорганізацією, зміною форми власності, включаючи інформацію про причини звільнень, кількість і категорії працівників, яких це може стосуватися, про

терміни проведення звільнення, а також про заходи із працевлаштування вивільнюваних працівників.

5.27.Сприяти забезпеченню, за поданням обласної служби зайнятості, працевлаштування на заброньовану кількість робочих місць осіб, які потребують соціального захисту й не здатні на рівних конкурувати на ринку праці.

 

 

Зобов’язання Федерації профспілок області 

5.28. Приймати участь у розробці обласної програми зайнятості населення та сприяти її виконанню, а також вносити пропозиції щодо здійснення узгодженої політики зайнятості.

5.29. Розробити рекомендації щодо включення до колективних договорів зобов’язань сторін, які спрямовані на захист законних прав та інтересів працюючих.

5.30. Забезпечити безкоштовну юридичну і консультативну допомогу з питань гарантій зайнятості, проводити в трудових колективах підприємств, установ та організацій навчання щодо використання чинного законодавства про зайнятість населення. Доводити до відома профкомів нормативно-правові документи з питань зайнятості, оперативні дані про стан ринку праці.

5.31. Вживати заходи щодо недопущення порушень трудового зако­нодавства стосовно неповнолітніх, при звільненні працівників, у необхідних випадках представляти їх інтереси в органах, що розглядають трудові спори.

5.32. Брати активну участь у формуванні консолідованої позиції щодо збереження та розширення зайнятості та стимулювання створення нових робочих місць.

 

Розділ VI. У сфері забезпечення соціальних гарантій                  

Сторони домовилися:

6.1.Добиватися відновлення державного регулювання цін на соціально значущі продовольчі товари та вплив на споживчі ціни. Добиватися законодавчого закріплення за профспілками права здійснення контролю за додержанням державної дисципліни цін у взаємодії з міністерствами та відомствами, які реалізують державну політику у сфері ціноутворення.

6.2. З метою забезпечення працівників додатковими до загальнообов’язкового державного пенсійного  страхування пенсійними виплатами сприяти створенню  недержавних пенсійних фондів.

6.3. Передбачати при укладенні колективних договорів зобов’язання щодо соціального захисту ветеранів праці   та людей  похилого віку.

6.4. Співпрацювати з питань забезпечення дотримання чинного законодавства у сфері соціальних гарантій і соціального захисту населення.

6.5.Рекомендувати під час укладення колективних договорів включати положення щодо забезпечення гендерної рівності працівників. 

  

Зобов’язання облдержадміністрації, обласної ради

6.6.Забезпечити виконання державних, обласних програм соціального захисту населення з надання пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.

6.7. Сприяти створенню необхідних умов для вільної діяльності профспілок на підприємствах , в установах та організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності відповідно до ратифікованих Україною Конвенцій Міжнародної Організації Праці № 87  «Про свободу асоціації та захист права на організацію», № 135 « Про захист прав представників працівників на підприємстві та можливості , що їм надаються», дотримуватись прав і гарантій   діяльності профспілок,

передбачених статтями 40, 41, 42, 43, 44, 45 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

6.8. Забезпечити врахування в кошторисах обласних бюджетних установ і рекомендувати РДА та органам місцевого самоврядування забезпечити в бюджетах витрати для профорганізацій на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами, але не менше ніж 0,3 відсотка фонду оплати праці, відповідно до статті 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

6.9. Забезпечити виконання Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" в межах коштів, які виділятимуться з Державного бюджету на ці цілі.

6.10. Забезпечити формування привабливого туристичного іміджу області

шляхом виготовлення інформаційно-рекламної туристичної продукції, створення туристично-інформаційних центрів.

6.11.Сприяти забезпеченню оплати населенням за житло, комунальні послуги згідно з Положенням про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного побутового (рідкого) палива.

 6.12.Вживати заходи для приведення у відповідність тарифів та норм споживання житлово-комунальних послуг до їх реальних обсягів та якості.

Рекомендувати органам місцевого самоврядування при встановленні або зміні тарифів на житлово-комунальні послуги враховувати пропозицію Федерації профспілок області, об’єднання організацій роботодавців області та органів по координації дій профорганізацій та роботодавців районів і міст.

6.13.Забезпечити виконання норм законодавчих актів щодо гарантій педагогічним працівникам, працівникам охорони здоров’я та культури сільської місцевості на забезпечення їх безоплатним житлом з опаленням і освітленням;

6.14.Сприяти забезпеченню земельними ділянками працівників бюджетної та соціальної сфери, які працюють та проживають у сільській місцевості для ведення особистого селянського господарства у межах норм безоплатної приватизації, а також городництва і сінокосіння за рахунок земельного запасу та резервного фонду відповідно до Земельного Кодексу України.

  

Зобов’язання об’єднання організацій роботодавців 

6.15.Сприяти роботі поліклінік, оздоровчих пунктів, санаторіїв-профілакторіїв, оздоровчих баз, дитячих дошкільних закладів та об’єктів

торгівельно-побутового призначення, культури і спорту, що належать підприємствам.

6.16. Забезпечити збереження архівних документів, згідно з якими здійснюється оформлення пенсій, інвалідності, отримання пільг і компенсацій, у

терміни визначені законодавством.

 

Зобов’язання Федерації профспілок області 

6.17.Забезпечити громадський контроль за виконанням чинного законодавства у сфері соціального захисту населення, безкоштовно надавати юридичні консультації населенню з питань соціального захисту, допомагати захисту прав членів профспілок у судових та державних органах.

6.18.Рекомендувати головам профкомів за рахунок коштів підприємств у колективних договорах передбачати:

- встановлення для працюючих жінок, які виховують неповнолітніх дітей, скорочену тривалість робочого часу зі збереженням оплати праці за повний робочий час;

- встановлення в розділі "Оплата праці" заохочувальні та компенсаційні виплати (матеріальну допомогу, одноразові заохочувальні виплати до свят і ювілеїв, винагороди, трудові та соціально-побутові пільги тощо) працівникам в межах фінансових можливостей.

6.19. Надавати безкоштовні консультації членам профспілок щодо пільг і гарантій, встановлених законодавством України для соціально незахищених верств населення.

6.20.Сприяти внесенню до колективних договорів заходів, що передбачають соціальний захист працівників та тих, які вийшли на пенсію, шляхом надання додаткової допомоги соціально вразливим категоріям

громадян.                                                                                                                  

6.21.Використовувати усі наявні можливості для вдосконалення   максимальних соціальних норм і гарантій,   які реально б   впливали на підвищення рівня життя населення .

6.22.Сприяти наданню додаткової адресної допомоги малозабезпеченим сім’ям членам про за рахунок коштів підприємств та підприємців, благодійних та спонсорських територіальних громад тощо.

 

 

Розділ VII. У сфері задоволення соціально-культурних та духовних   потреб населення 

 

Сторони домовились :

7.1. Впроваджувати в життя національні і державні програми духовного відродження та здорового способу життя, забезпечувати реалізацію державної молодіжної і сімейної політики, створювати умови для загальнодоступного користування надбаннями національної та світової культури, розвитку масової фізичної культури і спорту, всіх видів і жанрів самодіяльного мистецтва.            7.2. Рекомендувати під час укладення колективних договорів та угод передбачати вирішення питань щодо розвитку культури, фізичного виховання та спорту, дитячого оздоровлення, молодіжної та гендерної політики.

  

Зобов’язання облдержадміністрації, обласної ради 

7.3.Виділяти з обласного бюджету кошти на розвиток фізичної культури і спорт, інваспорту, на фінансову підтримку фізкультурно-спортивних товариств, утримання дитячо-юнацьких спортивних шкіл, об’єктів спортивного

призначення, навчально-спортивну роботу, оздоровлення вихованців ДЮСШ у профільних таборах.

7.4. Забезпечити виконання обласних програм розвитку фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи, спорту вищих досягнень, збереження

та удосконалення матеріально-технічної бази, підвищення якості функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, Рівненського регіонального центру з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт».

7.5.Надавати матеріальну фінансову допомогу стаціонарним дитячим оздоровчим закладам для зміцнення їх матеріально-технічного стану.

7.6. Рекомендувати органам місцевого самоврядування вирішувати питання щодо:

- забезпечення працівників освіти правом на безоплатне одержання у власність земельних ділянок в межах земельної частки (паю) члена сільсько –

господарського підприємства, або державного фонду, як це передбачено Законом України « Про освіту».

- сприяння в наданні працівникам освіти пільгових довгострокових кредитів на будівництво чи придбання житла, або службового житла, передбаченому Кабінетом Міністрів України (ст.57 Закону України « Про освіту»;

- забезпечення підвозу вчителів сільської місцевості до місця роботи у всіх без винятку районах області, як це передбачено ст.66 Закону України « Про освіту» та Законом « Про місцеве самоврядування»;

- створення мережі підприємств побуту для надання пільгових послуг малозабезпеченим верствам населення;

7.7. Рекомендувати органам місцевого самоврядування встановити нульові ставки на земельний податок та на нерухоме майно об’єктів нежитлової нерухомості дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей для усіх форм власності.

7.9.Органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування затверджувати у місцевих бюджетах іншу субвенцію обласного бюджету для компенсації вартості путівки для дітей віком від 7 до 18 років, шляхом надання грошової допомоги.

7.10. Не допускати   перепрофілювання,   продажу та здачу в оренду   дитячих оздоровчих закладів, закладів освіти, культури та спорту комерційним та іншим структурам без глибокого і всебічного вивчення   обгрунтованості таких дій та погодження з профспілками.

7.12. Створювати умови для ефективного функціонування соціально - культурних закладів області, забезпечення їх необхідними фінансовими,

матеріальними, трудовими ресурсами.

7.13. Вживати заходів щодо збереження мережі оздоровчих закладів для дітей, учнівської та студентської молоді, позашкільних установ, закладів спорту, культури і мистецтва.

7.14. Сприяти розвитку освіти, культури, мистецтва, народної творчості, спорту шляхом проведення регіональних та обласних конкурсів, фестивалів, олімпіад, спортивних заходів тощо.

  

Зобов’язання об’єднання організацій роботодавців 

7.15. Надавати допомогу роботодавцям щодо збереження об’єктів соціальної сфери на підприємствах - закладів культури, спорту, дитячих оздоровчих закладів, інших об’єктів, та забезпечення сприятливих умов.

7.16. Брати участь у реалізації регіональних програм соціально-культурного та духовного розвитку населення, частковому фінансуванню культурно-масових і фізкультурно-спортивних заходів, свят, змагань, дитячого оздоровлення.

7.17.Рекомендувати роботодавцям, керуючись ст.250 Кодексу законів про працю України, відраховувати кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами відповідно до статті 44 Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності".

7.18. З метою проведення оздоровчих заходів для дітей, підлітків та утримання ДЮСШ і спортивної бази, передбачати дотації на вказані цілі з обласного бюджету фізкультурно-спортивним товариствам “Україна”, “Колос”, “Спартак”.

7.19.Забезпечити організацію літнього відпочинку й оздоровлення дітей, учнів, студентської молоді, передбачати на ці цілі фінансування за

рахунок дольової   участі коштів   Державного та місцевих бюджетів,роботодавців, профспілок та спонсорів .

В обласній Програмі оздоровлення та відпочинку дітей до 2022року передбачати кошти з обласного та місцевих бюджетів для цільової фінансової підтримки стаціонарних дитячих оздоровчих закладів, що оздоровлюють дітей з соціально незахищених сімей.

7.20.Передбачати в колективних договорах підприємств, організацій та установ надання грошової допомоги на здешевлення путівок для оздоровлення працівників та членів їх сімей.

7.21. Забезпечити безкоштовне медичне обстеження дітей,які направляються на відпочинок та оздоровлення , а також працівників дитячих

оздоровчих закладів. Не допускати зменшення кількості, стаціонарних дитячих оздоровчих закладів в області.

7.22. Вживати заходів щодо недопущення перепрофілювання, продажу та здачі в оренду приміщень закладів освіти, охорони здоров’я, культури, спорту,дитячих оздоровчих закладів комерційним та іншим структурам без всебічного вивчення обґрунтованості таких дій

7.23. Забезпечувати відповідно до чинного законодавства своєчасне безоплатне проходження медичних оглядів певних категорій працівників та неповнолітніх.

7.24. На час проведення культурно-масових заходів і спортивних змагань зберігати за учасниками середню заробітну плату за основним місцем роботи.

7.25. Надавати фінансову і матеріальну допомогу профкомам на проведення свята св. Миколая, новорічних і різдвяних дитячих ранків, оздоровлення дітей та працівників підприємств, установ і організацій.

  

Зобов’язання Федерації профспілок області 

7.26. Сприяти використанню усіх можливостей щодо максимального задоволення соціально-культурних та духовних потреб населення, забезпечення ефективної діяльності культурно-освітніх, фізкультурно-спортивних дитячих та молодіжних закладів, установ і організацій.

7.27.Забезпечити громадський контроль за виконанням чинного законодавства у сфері соціального захисту населення, безкоштовно надавати юридичні консультації населенню з питань соціального захисту, допомагати захисту прав членів профспілок у судових та державних органах.

7.28.Координувати роботу  з  питань організації літнього відпочинку і оздоровлення дітей, здійснювати контроль за виконанням    Програми оздоровлення та відпочинку дітей до 2022 року.

7.29.Членським організаціям ФПО своєчасно подавати заявки на отримання грошової допомоги від органів місцевого самоврядування для здешевлення вартості путівки. Для оздоровлення більшої кількості дітей,   використовувати механізм акумуляції коштів шляхом часток дольової участі з усіх причетних до оздоровлення: влади, профспілок, роботодавців та батьківської допомоги.

7.30. Здійснювати громадський контроль за працевлаштуванням молоді, створенням для неї належних умов для адаптації в трудових колективах, підвищення кваліфікації та професійної майстерності, задоволення її культурно-освітніх, оздоровчих та житлово-побутових потреб.

7.31. Разом з членськими організаціями забезпечити проведення культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи серед працюючих і членів їх сімей,

виділяти кошти на проведення новорічних і різдвяних свят для дітей, на оздоровлення дітей влітку і канікулярний період.

7.32. Разом із членськими організаціями брати активну участь у:

- культурно-мистецьких і фізкультурно-спортивних заходах, що прово­дяться в області, в тому числі галузевих і міжгалузевих спартакіадах;

- всеукраїнському огляді-конкурсі на кращий культурно-освітній заклад трудових колективів та кращого працівника цього закладу.

7.33. Відстоювати рівність прав жінок і чоловіків, розширення представництва жінок в органах державної влади, місцевого самоврядування, на керівних посадах у сфері виробництва, в профспілкових органах та інших громадських організаціях.

7.34. Брати участь в організації під час зимових канікул новорічно-різдвяних свят для дітей та учнівської молоді, в тому числі, для дітей з багатодітних малозабезпечених сімей, дітей-сиріт, та дольову участь, у межах можливостей профспілкового бюджету, у фінансуванні культурно-масових та спортивних заходів.

 

Розділ VIII. Соціальний діалог

З метою координації діяльності, пов’язаної з колективно-договірним регулюванням соціально-економічних і трудових відносин та вдосконалення соціального діалогу

Сторони домовилися:

8.1. Своєчасно та послідовно виконувати зобов’язання, прописані у цій Угоді та Меморандумі про співпрацю щодо підвищення ефективності соціального діалогу та громадського контролю за дотриманням трудового законодавства у Рівненській області .

8.2. Визнати основними формами реалізації соціального діалогу колективні переговори, консультації та співробітництво Сторін, а також розв’язання трудових конфліктів на основі посередництва та примирення, трудового арбітражу, згідно з чинним законодавством.

8.3. Не приймати в односторонньому порядку рішень з основних питань забезпечення соціальних, економічних, культурних прав та інтересів працівників і населення, які є предметом Угоди.

8.4.Поширювати ідеї соціального діалогу, формувати думку про його переваги на усіх етапах та рівнях.

8.5.Надавати допомогу щодо укладення територіальних угод у містах та районах між місцевими органами влади, радами по координації діяльності

профспілкових організацій та об’єднаннями роботодавців, галузевих угод на рівні області і колективних договорів на підприємствах, в установах, організаціях.

8.6.Створювати належні умови для діяльності профспілок та профорганізацій і сприяти створенню профспілкових організацій на підприємствах, в установах та організаціях області.

8.7. Сприяти додержанню прав профспілок, їх діяльності, безготівковій сплаті членських профспілкових внесків

8.8. Сторони соціального діалогу з метою стабілізації соціально-трудових відносин сприяють розбудові організації роботодавців області, популяризації її діяльності, збільшенню кількості її членів.

8.9. Сторони звертатимуться до вищих державних органів законодавчої та виконавчої влади з пропозиціями щодо реалізації окремих економічних, соціальних та інших проблем, вирішення яких не входить до їхньої компетенції.

 

Сторони зобов’язуються:

8.10.Створювати умови для забезпечення плідної співпраці між роботодавцями, Федерацією профспілок, профспілковими організаціями, органами влади та місцевого самоврядування, а також вести активне

співробітництво із народними депутатами України, які є представниками області у ВРУ.

8.11. Направляти пропозиції центральним органам державної влади з питань удосконалення чинного законодавства, що забезпечує функціонування і розвиток соціального діалогу на територіальному рівні.

8.12. Проводити постійний моніторинг з виявлення гострих проблем, які можуть стати причиною конфліктів, страйків. На цій підставі сприяти прийняттю рішень відносно взаємних дій Сторін Угоди щодо попередження і подолання критичних конфліктних ситуацій.

8.13. Сприяти подоланню суперечностей, які виникають під час укладення та реалізації Угоди, уникаючи крайніх форм протесту.

8.14. Надавати інформацію Сторонам про факти не правової (некоректної) поведінки Сторін Угоди, невиконання прийнятих зобов’язань, рішень законодавчої та виконавчої влади, які можуть призвести до виникнення колективних трудових спорів (конфліктів).

8.15. Нести відповідальність представниками кожної зі Сторін Угоди за виконання прийнятих зобов’язань, норм, положень відповідно до законодавства України.

8.16. Забезпечити відстеження та узагальнення звернень громадян, скарг та інших форм прояву протестної поведінки щодо нереалізованості законодавчих прав та гарантій працездатного населення.

  

Обласна державна адміністрація, обласна рада зобов’язуються : 

8.17. Сприяти конструктивному діалогу між владою, профспілками та бізнесом щодо ефективного розвитку підприємництва та спільного вирішення соціально-економічних проблем.

8.18. Сприяти створенню й збереженню на підприємствах різних форм власності первинних профспілкових організацій, створювати належні умови для діяльності профспілок.

8.19. Забезпечити взаємодію з Федерацією профспілок області при розробці і внесенні постанов, рішень із соціально-економічних та соціально-трудових питань.

8.20. Залучати представників профспілок та роботодавців до участі у комісіях, радах тощо, які відстежують та вирішують питання захисту соціально-економічних та соціально-трудових прав і гарантій населення регіону.

8.21. На підставі ч.2ст.27 Закону України «Про державну службу» залучати представників виборних органів первинних профспілкових організацій державних установ до роботи конкурсних комісій.

8.22.На підставі ч.3 ст.69 Закону України «Про державну службу» включати представників виборного органу первинної профспілкової організації з числа державних службовців до складу дисциплінарних комісій.

8.23. Передбачити у планах роботи Центру підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, проведення навчання представників сторін соціального діалогу.

8.24. Рекомендувати органам місцевого самоврядування надавати в користування у районних центрах та містах обласного підпорядкування координаційним радам, райкомам, міськкомам профспілок, регіональним відділенням та представникам об’єднання роботодавців необхідне приміщення,

обладнання, засоби зв’язку та матеріальну, технічну допомогу, згідно з укладеними міськими, районними, територіальними угодами.

8.25. Сприяти взаємній інформованості Сторін Угоди про хід її виконання. Нести відповідальність за виконання прийнятих зобов’язань, відповідно до законодавства України.

  

Об’єднання організацій роботодавців області зобов’язується : 

8.26. Забезпечити умови для статутної діяльності профспілок та їхніх виборних органів. Сприяти створенню і функціонуванні профспілок на підприємствах.

8.27.Забезпечувати членам виборних профспілкових органів підприємства та представникам профспілкових органів вищого рівня можливість безперешкодно відвідувати та оглядати місця роботи на підприємстві,

ознайомлюватися з документами, які стосуються трудових прав та інтересів працівників.

8.28. Поширювати на виборних і штатних працівників профспілкових організацій, які діють на підприємствах, в установах, організаціях, соціальні пільги та заохочення, встановлені для працівників підприємства.

8.29. Своєчасно інформувати соціальних партнерів про господарські рішення, які супроводжуються змінами соціального характеру.

8.30.Членам виборних профспілкових органів,не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, надається на умовах, передбачених колективним договором чи угодою, вільний від роботи час із збереженням середньої заробітної плати для участі в консультаціях і переговорах, виконання інших громадських обов’язків в інтересах трудового колективу, а також на час участі в роботі виборних профспілкових органів, але не менше ніж 2(дві) години

на тиждень.

Надавати додатково оплачувану відпустку до 6 днів профактиву для профспілкового навчання.

8.31. Забезпечити можливість участі голови профорганізації, або представника профкому у засіданнях правлінь, зборах акціонерів, оперативних нарадах.

8.32.Для забезпечення діяльності профспілкових організацій, проведення профспілкових зборів працівників підприємства надавати безкоштовно приміщення з усім необхідним обладнанням, зв’язком, опаленням, освітленням, прибиранням, транспортом та охороною.

Забезпечувати профспілкові організації можливістю розміщувати власну інформацію у приміщеннях і на території підприємств в доступних для ознайомлення працівниками місцях.

8.33. При наявності письмових заяв працівників-членів профспілок та згідно з умовами колективних договорів щомісячно і безоплатно утримувати із заробітної плати та перераховувати у безготівковому порядку в день виплати зарплати на рахунок профспілкової організації членські профспілкові внески.

8.34. Передбачати в колективних договорах надання вільного від роботи часу із збереженням середньої заробітної плати членам виборних профспілкових органів, не звільненим від своїх виробничих чи службових обов’язків, для виконання ними повноважень та громадських обов’язків.

 

Федерація профспілок області зобов’язується : 

8.35. Брати активну участь у соціальному діалозі, своєчасно інформувати партнерів про прийняття рішень щодо оцінки соціальних ситуацій, дій профспілкової сторони.

8.36. Надавати практичну та методичну допомогу профспілковим організаціям підприємств, установ і організацій регіону в розробці колективних договорів і угод.

8.37. Забезпечувати навчання профспілкових кадрів та профспілкового активу щодо соціального діалогу, колективних переговорів, договорів і угод, правових методів вирішення трудових спорів.

 

 

Розділ IX.Заключні положення 

9.1. Сторони домовилися:

- опублікувати текст Угоди, та інформацію про хід та підсумки її виконання в обласних газетах “Вільне слово”,“Вісті Рівненщини”, “За відродження ” та розмістити на офіційних веб-сторінках Сторін;

- хід виконання Угоди висвітлювати у передачах обласної державної телерадіокомпанії “РТБ ”.

9.2. Жодна із Сторін, що підписали Угоду, не має права протягом терміну її дії в односторонньому порядку призупинити виконання взятих на себе зобов’язань.

Зміни і доповнення до Угоди протягом терміну її дії можуть вноситися за умови взаємної згоди Сторін. Прийняті Сторонами зміни та доповнення вносяться до Угоди після консультації та досягнення домовленостей і набувають чинності після підписання змін усіма сторонами Угоди.

9.3. Прийняті зобов’язання та досягнуті домовленості є обов’язковими для виконання Сторонами.

9.4. У разі порушення однією із Сторін положень Угоди інша Сторона у      5-денний строк має право на позачергове скликання засідання обласної

тристоронньої соціально-економічної ради. Розбіжності і спори, що виникають, вирішуються в порядку, визначеному ст.11 Закону України “Про колективні договори і угоди ”.

9.5. Контроль та відповідальність за виконанням Угоди проводиться Сторонами. Стан виконання Угоди розглядається два рази на рік Сторонами на

спільному засіданні повноважних представників Сторін за обов’язкової участі керівників органів, які підписали Угоду.

9.6. Сторони Угоди на безоплатній основі здійснюють взаємний обмін інформацією про хід виконання Угоди. 

9.7. Угоду підписано у п’яти примірниках, які зберігаються у кожної із Сторін і мають однакову юридичну силу.

9.8. У  випадку реорганізації однієї із Сторін, правонаступники продовжують виконання прийнятих зобов’язань

9.9. Угода набирає чинності з дня її підписання і діє до укладення нової.

 

 

 

Угоду підписали:

 

 

  Голова Рівненської обласної

  державної адміністрації

   О. Муляренко

 

 

  Голова Федерації   профспілок

  Рівненської області                  

   М.Шершун                         

 

 

   Голова   Рівненської

   обласної   ради

    О.Данильчук

 

 

   Голова об’єднання   організацій

   Роботодавців Рівненської області                            

    В. Боярчук                   

 

_____________2018р.

м. Рівне

Проспект Миру, 7А
поштовий індекс: 33028 
Тел: (0362) 63-37-98, (0362) 63-39-94
Ел. пошта:  Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.